Om Sofielunds Folkets Hus

Föreningen har som ändamål att verka för en aktiv miljö för de boende i Sofielund samt att förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler. Att i dessa, erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamhet.

Ur vår stadgar antagna på årsmötet 1990

Vårt mål är att fungera som en samordnare för olika föreningar i området, vi vill även kunna vara ett ”växthus” för små föreningar som sedan kanske söker sig utanför husets väggar.

Sofielund Folkets Hus ligger i ett område som är förenat med stor social problematik. Här bor många människor med skiftande social och etnisk bakgrund. I området finns många barnfamiljer med invandrarbakgrund och många i området lever med knappa ekonomiska resurser. Många barn och ungdomar har svårigheter att komma in i föreningslivet och att hitta bra och givande fritidsaktiviteter. På Sofielunds Folkets Hus finns många aktiviteter som är kostnadsfria, detta för att öka tillgängligheten för alla grupper och även för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Vår erfarenhet är att barn och unga, som befinner sig i riskzonen för socialt utanförskap i olika former, har kunnat fångas upp genom våra aktiviteter och genom de olika föreningar och projekt som verkar i huset. Vi vet att de ungas självtillit och känsla av trygghet är av avgörande betydelse för deras utveckling. Här kan de se sig i ett sammanhang. Här blir de sedda och kan knyta nya kontakter med andra.

Genom bredden i våra aktiviteter når vi ut till många. Att fånga upp nya barn och unga är ett ständigt pågående arbete. Vår övertygelse är att det är ett fundamentalt behov hos var och en att känna sig behövd och att ingå i ett sammanhang. Vi vet också att detta är ett effektivt sätt att motverka såväl utanförskap, psykisk och fysisk ohälsa som missbruk och kriminalitet. Vi är inte inriktade på ekonomisk vinning, utan vi vill vara en tillgång för alla. Här är alla välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar, etnicitet, ålder, religiös och politisk tillhörighet. Syftet är här att människor skall få möjlighet att bryta sin isolering och få en meningsfull fritid trots knappa ekonomiska resurser. Vi vill främja en känsla av samhörighet och motverka utanförskap, kriminalitet och drogmissbruk.

Huset erbjuder även arbetsträningsplatser för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Samtliga anställda (utom verksamhetschefen Carlos Cortes) har någon form av skyddad anställning. På det sättet är huset en hälsosam grogrund för människor som varit arbetslösa, eller sjukskrivna under lång tid. Människor med olika former av psykiskt, eller fysiskt handikapp och som här i sin egen takt kan hitta tillbaka till ett meningsfyllt och värdigt liv. På Sofielunds Folkets Hus är den sociala ekonomin vår stora styrka. Här finns ett mentalt utrymme som inte är vanligt på traditionella arbetsplatser. Vårt Folkets Hus är unikt i sitt slag. Här möts också människor över alla kulturgränser och alla andra gränser också, för den delen. En mer mångkulturell träffpunkt får man leta efter.  Sofielunds Folkets Hus fick 2001 Malmö Stads pris för mångfald och integration. Vi räknar i runda tal människor från 30-talet olika nationer som arbetar här, eller dagligen passerar genom huset. Här finns en miljö där man kan komma med det “bagage” man har och bli accepterad som man är och våga växa.

Anpassat arbete, arbetsinriktad rehabilitering och arbetsträning. Att känna sig sedd, behövd och att tillhöra ett sammanhang i gemenskap med andra, är ett grundläggande behov hos oss alla och en mänsklig rättighet.  Det finns en lång tradition på Sofielunds Folkets Hus att stötta och hjälpa personer som varit långtidsarbetslösa, sjukskrivna och som har olika typer av arbetshinder. Detta sker genom att vi erbjuder både praktik och anpassade anställningar av olika slag.

På Sofielunds Folkets Hus vill vi ta vara på de tillgångar som finns hos varje enskild individ. Vår övertygelse är att alla har något att ge, bara man ges möjlighet att visa detta. Bara för att man har svårigheter inom vissa områden innebär inte detta att man inte har mycket att bidra med och har stor kunskap och kompetens vad gäller andra områden. Vi arbetar för att få var och en att känna sig behövd och att de ingår i ett sammanhang utifrån sig själva och sina förutsättningar. Hos många som kommer hit är självkänslan mycket låg. Många har gett upp, är bittra och tror sig inte ha möjlighet att kunna påverka sin situation. Här försöker vi att med anpassade arbetsuppgifter, tålamod, samtal och tilltro ”peppa” individen att börja tro på sig själv och våga ta för sig mer. Successivt och efter förmåga, får den enskilde ett allt större ansvar för sina uppgifter. Vi kan se att för vissa tar det lång tid. För andra går det snabbare att återfå tron på sig själv, sin förmåga och omgivningen.

Vi ser det både ur ett samhällsekonomiskt och mänskligt perspektiv som en ”Win – Win” situation. Eftersom vi inte är vinstdrivande och eftersom vi har så skiftande verksamheter och aktiviteter i huset, så finns stora möjligheter att improvisera, anpassa och ”skräddarsy” arbetsuppgifterna så att de passar såväl oss, som den enskilde. Många har innan de fått anställning här, aldrig varit ute på arbetsmarknaden, eller så har de varit arbetslösa, alternativt sjukskrivna, under en mycket lång tid. Som ideell förening lever vi med mycket små marginaler ekonomiskt. Lönebidrag gör att vi kan anställa fler, detta då lönekostnaden för var och en inte blir så stor. Detta medför i sin tur till mindre stress för den anställde, då det är flera som delar på samma ansvars område, och man kan komplettera varandra.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bidrar detta i sin tur till ökad sysselsättning och minskat utanförskap, något som alla tjänar på. På en arbetsplats som denna skapas en stark solidaritet och medmänsklighet. Har man själv haft svårigheter, kan man också ofta sätta sig in i andras situation. Här finns ett klimat där man stöttar och hjälper varandra. Den som är ny kan få extra stöd av någon som har varit här en längre tid. Den dynamik som skapas genom allas olika personligheter och resurser och det faktum att här varje dag möts människor från hela världen med skiftande etnisk och social bakgrund, är en oerhörd tillgång för huset. Det skapar möjlighet för ständig utveckling, en naturlig integration och förståelse människor emellan.   En del är här längre period, andra går vidare till andra arbetsplatser. Och det är så vi vill fungera, som en  brygga och väg ut på övriga arbetsmarknaden.